Smart Workes Hub to Middle-Asia -hanke

30 marraskuun, 2023by admin1

Smart Workers Oy on tehnyt esiselvityksen Suomen työvoimaan saannin turvaamiseksi Keski-Aasiasta. Tehdyn esiselvityksen tulosten perusteella on tarpeen selvittää paras palvelumuoto yrityksille ja yhteisöille. Palvelumuodon selvityksen perustana toimii Uzbekistanin valtion kanssa tehty sopimus työvoiman rekrytoinnista ja koulutuksesta Uzbekistanissa.

Smart Workes Hub to Middle-Asia -hanke saavutti taloudelliset tavoitteet ja pääosin sisällölliset tavoitteet. Hankkeen aikana tehdyt toimenpiteet tukivat saatujen tuotosten toteuttamista täysimääräisesti. Hankkeen saama jatkoaika mahdollisti tuotosten analyysin sekä niiden jalkauttamisen Smart Workers Oy:hyn.

Hankkeen keskeinen sisällöllinen tavoite oli selvittää hubin perustamismahdollisuudet Uzbekistaniin. Hankkeen keskivaiheen jälkeen tuli selväksi, että laajentuminen muihin Keski-Aasian maihin on tapahduttava kussakin maassa erikseen. Keski-Aasiassa ei ole mitään erityistä talousaluetta, joka mahdollistaisi rekrytoinnin uzbekistanilaisen yhtiön kautta muista maista.

Työllisyys- ja köyhyydenvähentämisministeriön alaisen maastamuuttoviraston kanssa tehty sopimus rajaa yhteistyön Suomen ja Uzbekistanin väliseksi. Sopimusta ei voi laajentaa Keski-Aasiassa. Hankkeen tuotoksen 2 pohjalta esitettiin perustettavan yrityksen yhtiömuodoksi rajavastuuyhtiö OOO. Muiden tuotosten selvitystyön aikana korostui tietoturvan merkitys sekä uzbekistanilaisen yhteiskunnan (rekrytoitavien ihmisten) suuri diversiteetti. Suuren diversiteetin tunnistamisen jälkeen hankkeessa tehtiin palvelumuotoilua, jota Smart Workers Oy voi käyttää pohjana esimerkiksi markkinaselvitysten tekemisessä. Selvitystyön keskeinen sisältö ja pohja tuotoksille luotiin kolmen neuvottelumatkan ja useiden verkkotapaamisten pohjalta. Tietoa hankittiin ja sitä varmennettiin käyttämällä monipuolisesti tarjolla olevia verkkosivustoja.

Hankkeen aikana korostui tarve perustaa koulutuskeskus Uzbekistaniin. Kilpailu uzbekistanilaisesta työvoimasta on kovaa, ja useat kilpailijamaat ovat perustaneet koulutuskeskuksia osaksi uzbekistanilaisia oppilaitoksia. On perusteltua, että Smart Workers aloittaa pikaisesti selvitystyön, voisiko perustettava yritys toimia pohjana myös koulutuskeskukselle. Hankkeen aikana tuli myös selväksi, että Smart Workers Oy:n tulee tiedostaa, että uzbekistanilaisten työntekijöiden saaminen Suomeen vaatii myös taloudellisia panostuksia rekrytointiprosessin kaikissa vaiheissa.

Smart Workers ltd. has made pre-feasibility study of possibilities to save finnish employment market by Middle Asian possibilities. Now it is time to find out the best practical way to serve companies and communities in work force and education in Uzbekistan.

The key substantive objective of the project was to explore the feasibility of setting up a hub in Uzbekistan. After the middle phase of the project, it became clear that expansion to other Central Asian countries would have to take place in each country separately. There is no specific economic area in Central Asia that would allow recruitment through an Uzbek company from other countries.

On the basis of project output 2, it was proposed that the company to be set up should be a private limited company (OOO). During the analysis of the other outputs, the importance of information security and the great diversity of Uzbek society (people to be recruited) were highlighted. After identifying this high diversity, the project carried out a service design which Smart Workers Ltd can use as a basis for market research, for example. The main content of the study and the basis for the outputs were created on the basis of three negotiation missions and several network meetings. Information was gathered and verified by using a wide range of available websites.

During the project, the need to establish a training centre in Uzbekistan was highlighted. Competition for the Uzbek workforce is fierce, and several competitor countries have established training centres as part of Uzbek educational institutions. It is justified for Smart Workers to start an urgent study to see whether the company to be set up could also serve as a base for a training centre. During the project it also became clear that Smart Workers Ltd. must be aware that attracting Uzbek workers to Finland also requires financial investments at all stages of the recruitment process.

One comment

 • Sohail baber

  24 maaliskuun, 2024 at 1:25 am

  I’m looking for job…12 years experience in Dubai with different companies marine construction,
  Automobile onsite technician..
  Contact me
  Dubai UAE
  00971568548166

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *