Privacy Policy

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Smart Workers Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.5.2024

1. Rekisterinpitäjä

Smart Workers OY

Y-tunnus 3088256-9

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jani Havunen

Sposti: jani.havunen@jjhlaw.fi

Puh: +358 400 235054

Nettisivut: https://www.jjhlaw.fi

3. Rekisterin nimi

Smart Workers asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– henkilön suostumus
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu: jäsenyys
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Registry and Privacy Statement

This is Smart Workers Oy’s registry and Privacy Statement in accordance

with the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR). Prepared on 31.5.2024

1. The controller

Smart Workers OY Business ID 3088256-9

2. Contact person responsible for the register

Jani Havunen

Email: jani.havunen@jjhlaw.fi

Phone number: +358 400 235054

Website: https://www.jjhlaw.fi

3. The name of the registry

Smart Workers customer register

4. Legal basis and purpose of the processing of personal data

The legal basis for the processing of personal data under the EU General Data Protection Regulation is – the person’s consent – legitimate interest of the controller: membership The purpose of processing personal data is to communicate with customers. The data is not used for automated decision-making or profiling.

5. Information content of the register

The information stored in the register includes: person’s name, contact information (phone number, e-mail address, address), IDs / profiles on social media services, information about subscribed services and their changes, billing information, other information related to the customer relationship and subscribed services.

6. Regular sources of information

The information stored in the register is obtained from the customer e.g. Messages sent via web forms, e-mail, telephone, via social media services, contracts, customer meetings and other situations in which the customer discloses theirinformation. Contact information for companies and other organizations can also be collected from public sources such as websites, directory services, and other companies.

7. Regular transfers of data and transfers of data outside the EU or the EEA

The information is not regularly disclosed to other parties. The information may be published to the extent agreed with the customer.

8. Registry Security Principles

The register shall be handled with due care and the data processed by the information systems shall be adequately protected. When registry data is stored on Internet servers, the physical and digital security of their hardware is adequately addressed. The controller shall ensure that the data stored, as well as the access rights to the servers and other information critical to the security of personal data, are treated confidentially and only by the employees whose job description it belongs to.

9. Right of inspection and right to request rectification of information

Every person in the register has the right to check the information stored in the register and to request the correction of any incorrect information or the completion of incomplete information. If a person wishes to check or correct the data stored about him or her, the request must be sent by e-mail to the data controller. If necessary, the controller may ask the applicant to prove his or her identity. The controller will respond to the customer within the time limit set by the EU Data Protection Regulation (generally within one month).

10. Other rights related to the processing of personal data

A person in the register has the right to request the removal of his or her personal data from the register (“right to be forgotten”). Data subjects also have other rights under the EU’s general data protection regulation, such as restrictions on the processing of personal data in certain situations. Requests should be emailed to the registrar. If necessary, the controller may ask the applicant to prove his or her identity. The controller will respond to the customer within the time limit set by the EU Data Protection Regulation (generally within one month).